Sağlık İşlemleri

SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI

İŞLEMLER:

1- Tedavi kurumları açılış, denetim ve kapanış ışlemleri,

-MUAYENEHANE AÇILIŞ BAŞVURULARI
-DİŞ HEKİMİ MUAYENEHANE AÇILIŞ BAŞVURULARI
-POLİNİK AÇILIŞ BAŞVURULARI
-RADYOLOJİ VE NÜKLEER TIP LABORATUARLARI BAŞVURULARI
-FİZİK TEDAVİ ve REH.
-FİZYOTERAPİ
-PATOLOJİ LAB.BAŞVURULARI
-BİOKİMYA
-BAKTERİOLOJİ
-MİKROBİOLOJİ
-RİA LAB.BAŞVURULARI

2- İlaç ve Eczacılık ile ilgili kurumların açılış, denetim ve kapanış işlemleri,

-ECZANE AÇILIŞ BAŞVURULARI
-ECZA AÇILIŞ BAŞVURULARI
-KOZMETİK ÜRETİM YERİ AÇILIŞ BAŞVURULARI

3- Gıda üretim yerlerinin ruhsal, denetim ve kapanış işlemleri,
4- Üçüncü sınıf gayri sıhhi müessese ruhsat başvuruları,
5- Bulaşıcı hastalıkların takibi, Aşılama hizmetlerinin uygulanması, takibi ve koordinasyonu,
6- Aile planlaması ve üreme sağlığı hizmetlerinin planlaması, uygulamanın izlenmesi,
7- Sağlık personelinin hizmet içi eğitimleri, Halk sağlığı eğitim hizmetleri,
8- Yeşilkart işlemlerinin setretaryası,
9- Sağlık Grup Başkanlığına bağlı kurumların hizmet planlaması, denetimi,Koordinasyonu yapılmaktadır. (Evraklar ile ilgili açıklamaları Sağlık Grup Başkanlığından öğrenebilirsiniz)

SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞINDAN 3. SINIF GAYRI SIHHİ MÜESSESE RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKEN BELGELER

Aşağıdaki belgeler birer adet asıl belge, ikişer adet fotokopi belge olmak üzere toplak üçer adet olmak üzere her biri aşağıdaki şekilde sıralı olmak üç dosya halinde hazırlayıp Sağlık Grup Başkanlığına teslim edilecektir.

1- Dilekçe
2- İkametgah belgesi (Muhtardan son altı ay içerisinde alınmış olmalıdır.)
3- Nüfus cüzdanı sureti (Muhtardan son altı ay içerisinde alınmış olmalıdır.)
4- Beyanname (Mükellefçe doldurulup imzalanacak olan basılı evrak Sağlık Grup Başkanlığımızdan temin edilebilir.)
5- İş Akım Şeması
6- Tapu veya Kira Kontratının Noter Onaylı Sureti
7- Yapı Kullanım İzin Belgesi
8- İtfaiye Raporu (Fatih İtfaiye Müdürlüğünden son altı ay içerisinde alınmış olmalıdır.)
9- Muvafakatname (İşyerinin bulunduğu binada mesken olarak kullanılan daireler var ise eksiksiz olarak her daire malikinden noter tarafından alınmalıdır. Binada mesken olarak kullanılan daire yok ise muvafakatname gerekmemektedir.)
10- Yerleşim Projesi (Makine mühendisi tarafından çizilmiş işyerindeki yerleşimi gösteren 1/50 veya 1/100 ölçekli proje. Projede toplam motor gücü, vasa soğuk hava deposunun motor gücü belirtilmelidir.
11- Vergi levhası

Eğer işyeri ŞİRKET ise, şirket müdürü ve mesul müdürün ikametgah ve nüfus cuzdan sureti teslim edilecek ve yukarıdaki evraklara ilave olarak;

- Şirketin yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi
- İmza Sirküleri
- Mesul Müdür Sözleşmesi verilecektir.

Eğer işyeri daha Önceden Ruhsatlı ise ve devir ediliyor ise;

- Dilekçe
- Noterce düzenlenen devir teslim senedi
- Eski ruhsatın aslı
- Tapu veya kira kontratı örneği ile müracaat edilecektir.

Eğer işyeri hazır yemek (tabldot) üretimi yapıyorsa;

- İşyeri şahıs adına ise, bağlı bulunduğu esnaf odasından Kapasite Raporu
- İşyeri şirkeüt ise Sanayi ve Ticaret Odasından Kapasite Raporu

Mükellef yukarıda sayılan evraklara ek olarak Sağlık Grup Başkanlığının isteyebileceği diğed evrakları da vermekle yükümlüdür.